Životné poistenie je vhodné najmä pre tých, pre ktorých by neočakávaná udalosť znamenala výraznú finančnú záťaž rodiny alebo blízkych. Preto je poistenie často nevyhnutné pre osoby s hypotékou alebo inými životnými záväzky.
Rizikové životné poistenia kryjú základné riziko, teda riziko smrti. Ich súčasťou teda nie je žiadna sporiaci zložka. Všetko zaplatené poistné ide na krytie rizík. Rizikové životné poistenie je vhodné hlavne pre tých, ktorí chcú zabezpečiť blízkych v prípade smrti. Aby boli schopní vyrovnať prípadné záväzky, ktoré po sebe zanechá. Okrem poistenia proti riziku smrti môže kryť poistka aj ďalšie riziká (úrazu, trvalú invaliditu a i.).
Kombinované životné poistenia sa v podstate delia na kapitálové životné poistenie a investičné životné poistenie. Prvé z nich býva označované aj ako dôchodkové poistenie, univerzálne poistenie, prípadne poistenie v prospech dieťaťa. Tvorí ho poistenie pre prípad smrti a dožitia. Poistná suma môže, ale nemusí, byť v oboch prípadoch rovnaká. Pri smrti klienta je vyplatená dohodnutá poistná suma na smrť. Keď sa klient dožije konca poistnej zmluvy, dostane dohodnutú poistnú sumu na dožitie vrátane prípadného podielu na výnosoch.
Ak má uzavreté ďalšie pripoistenia, napríklad kvôli úrazu a niečo sa mu stane, je mu vyplatená čiastka, vychádzajúce z podmienok poistky.
Kapitálové životné poistenie by mali využiť hlavne tí, ktorí chcú mať okrem poistnej ochrany rizík istotu, že získajú garantovanú sumu na dožitie.
Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu poistenia pre prípad smrti poisteného s možnosťou investovať časť poistného do podielových fondov. Sporiacia zložka tohto poistenia môže byť veľmi pohyblivá. Zhodnotenie klientových peňazí závisí od zvolenej investičnej stratégie, od tej konzervatívnej po agresívne. Pomer medzi peniazmi, venované na poistnú ochranu a zhodnotením finančných prostriedkov je možné meniť, tak ako zloženie vybraných fondov.
V prípade smrti je pozostalým vyplatená suma dojednaná pre prípad smrti, aktuálna hodnota, ktorú má na svojom účte, alebo oboje, a to podľa dohodnutých podmienok. Pri dožití sa vypláca aktuálna hodnota nasporených peňazí. Pokiaľ dôjde k úrazu, alebo inej poistnej udalosti, poisťovňa mu vyplatí sumu, vyplývajúcu z podmienok uzavretej poistky.
Okrem rizika smrti môže byť súčasťou životného poistenia poistenie úrazu, poistenie pre prípad závažných ochorení alebo poistenie pre prípad invalidity.
Optimálna poistná suma pre prípad smrti by mala činiť dvoj až päťnásobok ročného príjmu klienta. Minimálna odporúčaná dĺžka poistenia s pravidelnými platbami by mala činiť 10 rokov.