Recyklácia: Čo nepatrí do kontajnera na kovy?

Kov je z hľadiska recyklácie výnimočný materiál. Kov sa môže recyklovať prakticky donekonečna bez toho, aby sa znížila jeho kvalita. To znamená, že aj 100-krát zrecyklovaná hliníková plechovka bude rovnako pevná, odolná a na nerozoznanie od plechovky vyrobenej z nového kovového materiálu. To je vlastnosť, ktorá stojí za povšimnutie, najmä ak vieme, že napríklad papier možno recyklovať maximálne 8-krát.

Správne triedenie a recyklácia kovov šetria prírodné zdroje, životné prostredie a energiu, ktorá musí byť vynaložená na výrobu nového kovu. Recyklácia hliníka spotrebuje iba 5 % energie a emisií v porovnaní s jeho výrobou z bauxitu. Ako teda správne separovať kovový odpad, aby bola recyklácia kovov čo najefektívnejšia? Kovový odpad sa zbiera do červených, prípadne žltých kontajnerov spolu s plastom. Niektoré obce zbierajú kovový odpad do vriec. Ako sa zbiera triedený kovový odpad vo vašej obci, sa dozviete priamo na samospráve obce, webových stránkach obce, prípadne u OZV, ktorá dohliada na správne nakladanie s odpadmi vo vašej obci. Medzi separovaný kovový odpad patria nápojové plechovky, konzervy od potravín, hliníkové obaly z kozmetických výrobkov, hliníkové fólie a viečka (napríklad od jogurtov) a hliníkové obaly od čajových sviečok.

Do triedeného zberu kovov rozhodne nehádžte kovový šrot znečistený chemikáliami, veľké a ostré kovové predmety a silne znečistené kovové obaly. Podobne ako pri plasoch ani kovové obaly netreba špeciálne vymývať, určite to však neznamená, že by sa mali vyhadzovať s veľkým množstvom nespotrebovaného obsahu.

Použité batérie takisto nepatria do triedeného kovového odpadu. Svoje miesto majú v elektroodpade. Ako sme sa dozvedeli v tomto článku, recyklácia kovov má veľký význam z hľadiska ochrany životného prostredia a mali by sme k nej pristupovať s rovnakou dôkladnosťou, ako pri iných recyklovateľných materiáloch.