Skejpre sa ako pracovné stroje na stavby používajú už od prvej polovice 20. storočia. Sú skonštruované na efektívne nasadenie v oblasti ťažby, naberania a preprav zeminy na väčšie vzdialenosti a jej následného rozprestrenia a zhutnenia. Využijete ich pri stavbe letísk, hrádzí, diaľnic, koľajových trás aj v pozemnom staviteľstve. Na výber je široké spektrum použitých strojov určených pre rôzne podmienky.

Skejpre z radu strojov Caterpillar

Potrebujete vypratať veľké plochy s ľahko rozpojiteľnou pôdou a so vzdialenosťou prevozu okolo 1 kilometra? Zišiel by sa vám skejper s dvojitým motorom pre obtiažnu pôdu? Stroje Caterpillar s dlhoročným vývojom sa dajú považovať za ekonomickú alternatívu k iným nakladacím systémom. Disponujú neprekonateľnou škálou rôznych konštrukčných foriem. Hydraulické strmeňové pruženie pohlcuje jazdné nárazy, stabilizuje správanie pri jazde a dovoľuje značne vyššiu rýchlosť. Celkovo až 56 km/h. Ak máte záujem o prenájom skejprov, stavte sa v požičovni strojov Zeppelin. Nájdete ju v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.

Ako pracujú skejpre?

Počas počiatočnej fázy práce skrejpra (pri ťažení) sa korba osadená v spodnej časti účinkom pohybu stroja zaplní zeminou. Zemina počas jazdy vniká do vnútra korby cez reznú hranu. Odklopený predný kryt sa po naplnení korby uzavrie a nasleduje fáza prepravy. Na mieste vykládky sa dno nadvihne a zemina sa samovoľne alebo nútene vysýpa von. Pracovným orgánom skrejpra je nôž na prednej časti dna korby. Ten odrezáva pri pojazde stroja zeminu zapĺňajúcu vnútro korby. Jeho tvar určuje použitie skrejpra v konkrétnych podmienkach, napríklad pre sypké zeminy – priamy nôž, ílovité – stupňovitý nôž. Hydraulické ovládanie umožňuje zahĺbenie alebo zdvíhanie noža korby do odoberanej vrstvy zeminy.

Kde využiť skejpre?

Tieto stroje oceníte v oblastiach, kde treba v krátkom čase vyťažiť zeminu v požadovanej hrúbke z rozľahlejších plôch a odviezť ju na väčšie vzdialenosti. Najmä v miestach, kde sa nachádza poľnohospodársky využiteľná pôda.

 • výstavba ciest a diaľnic,
 • letísk,
 • terminálov,
 • priemyselných parkov,
 • nákupných a zábavných centier,
 • odstraňovanie ornice a drnov
 • odvoz zeminy na väčšie vzdialenosti a uloženie,
 • ťaženie a rozprestieranie zeminy pri vytváraní násypov
 • odoberanie zeminy na miernych svahoch a ich upravovanie
 • vytváranie výkopov pre zárezy a kanály
 • ťaženie materiálu z dna tokov
 • urovnávanie pláne
 • zahrňovanie rýh.

Pozor, skejpre nemôžu byť nasadené pri prácach v pôde s obsahom veľkých kameňov! Takisto by ste mali vedieť, že v piesčitých zeminách a rozbahnenom teréne sú neefektívne.

Rozdelenie skrejprov

Skejpre sa delia na základe rôznych prevádzkových a technických kritérií. Poznáme napríklad takéto:

1.    Podľa obsahu korby:

 • s malým obsahom do 6 m3,
 • so stredným obsahom od 6 do 15 m3,
 • s veľkým obsahom nad 15 m3.

2.    Podľa spôsobu spojenia:

 • prívesné (vlečené),
 • poloprívesné (sedlové),
 • samojojazdné (motorové) sú mobilnejšie a majú lepšie manévrovacie schopnosti.

3.    Podľa spôsobu uchytenia korby:

 • skrejpre rámovej konštrukcie,
 • skrejpre samonosnej konštrukcie.

4.    Podľa spôsobu vyprázdňovania:

 • so samovoľným vyprázdňovaním
 • s polonúteným vyprázdňovaním
 • so štrbinovým vysýpaním
 • s núteným vyprázdňovaním
 1. Elevátorové skrejpre