Nie všetky prekladateľské služby sú si rovné a pojem „úradný preklad“ nás môže niekedy zmiasť – najmä vtedy ak nevieme či je nevyhnutný alebo si vystačíme s neúradným. Aby ste vedeli kedy a prečo budete potrebovať úradný preklad, je dôležité pochopiť rozdiel medzi úradným a neúradným prekladom textu. Súčasťou úspešného podnikania je rozšírenie svojich obzorov aj za hranice svojej vlasti a schopnosť byť informovaný o aktuálnom dianí, najmä čo sa týka medzinárodnej komunikácie.

ČO JE TO ÚRADNÝ PREKLAD

Úradný preklad je právny dokument preukazujúci, že váš pôvodný dokument bol preložený presne, verne a výstižne. Aby preklad taký bol, vyhotovujú ho skúsení úradní (súdni) prekladatelia, ktorí absolvovali špeciálnu skúšku a sú zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Takýto prekladateľ vyhotoví preklad tak, aby bol správny a úplný. Úradný preklad sa zviaže s originálom a pridajú sa  k nemu potrebné údaje (názov prekladu, celé meno prekladateľa, označenie zadávateľa prekladu). Nakoniec sa priloží prekladateľská doložka, ktorá obsahuje poradové číslo prekladu, identifikačné údaje prekladateľa, podpis a odtlačok úradnej pečiatky prekladateľa.

Úradný preklad je nutný na preklad rodných listov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, rôznej korešpondencie štátnych a právnych inštitúcií, ale môže si ho vyžiadať aj akýkoľvek iný klient z akéhokoľvek odvetvia. Profesionálni prekladatelia a prekladateľské agentúry vám vedia úradný preklad zabezpečiť, bez ohľadu na to, či sa jedná o rozsiahly projekt či polstranový dokument. Preto neváhajte takúto prekladateľskú spoločnosť osloviť.

KEDY VÁM BUDE STAČIŤ NEÚRADNÝ PREKLAD

Existuje určitý žáner písomností a textov, pre ktoré je akceptovateľný aj neúradný preklad. Vyhotovujú ho prekladatelia, ktorí nie sú zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, avšak spĺňajú podmienky na to, aby mohli túto profesiu vykonávať:

  • absolvovali vysokoškolské štúdium v odbore prekladateľstvo a štátnu jazykovú skúšku z daných jazykov, alebo
  • absolvovali štátnu jazykovú skúšku z daných jazykov, alebo
  • aspoň 10 rokov preukázateľne žili v štáte s úradným jazykom, ktorý chcú prekladať.

Ide napríklad o preklady web stránok (najmä ak sa chcete zviditeľniť na globálnej úrovni a chcete mať web dostupný v rôznych svetových jazykoch), osobnú komunikáciu, emaily, interné záznamy a ďalšie neoficiálne dokumenty. Inými slovami – ak tieto dokumenty nebudú nikdy slúžiť na účely súdneho preskúmania alebo pre vládne subjekty, vystačia si s neúradným prekladom.

AKO ZÍSKAŤ ÚRADNÝ ALEBO NEÚRADNÝ PREKLAD

Ak potrebujete využiť služby úradného prekladateľstva, obráťte sa na spoľahlivých prekladateľov do a z rôznych svetových jazykov, ktorí sú pripravení poskytnúť klientom tie najlepšie služby. Štandardný termín vyhotovenia a odovzdania prekladu je do 2-3 pracovných dní, v závislosti na množstve a náročnosti textu. Ak ešte stále neviete, aký preklad vlastne potrebujete, spoľahnite sa na skúsenú prekladateľskú agentúru, ktorá vám ochotne poradí a zabezpečí kvalitný preklad všetkého potrebného.