Odvoz odpadu: Čo viete o povinnostiach a registrácie pri tejto činnosti?
Odvoz odpadu: Čo viete o povinnostiach a registrácie pri tejto činnosti?

Odpad, či už chceme alebo nie, je neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Preto je správny a efektívny odvoz odpadu kľúčovou súčasťou komunálnych služieb. Vyznáte sa v povinnostiach týkajúcich sa zberu odpadu v procese registrácie, ktorý sa vzťahuje na tých, ktorí sa touto činnosťou zaoberajú?

Povinnosti pre zber odpadu

Každý, kto vykonáva zber odpadu alebo prepravu komunálneho odpadu na území obce, musí dodržiavať niektoré základné povinnosti:

Zmluva s obcou: Táto osoba alebo organizácia musí mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou obcou na túto činnosť.

Zmluva s OZV pre obaly: Ak sa vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, je povinné mať uzatvorenú zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly (OZV).

Povinnosti držiteľa odpadu: Nutné je dodržiavať povinnosti stanovené v zákone o odpadoch, konkrétne § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.

Ohlásenie o zbere odpadu: Je povinné oznámiť obci informácie o druhu a množstve vyzbieraného odpadu najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Existuje vzor tlačiva Ohlásenie o zbere alebo výkupe odpadu uvedený v prílohe č. 11 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

Mobilný zber odpadov: Ak sa poskytuje mobilný zber odpadov a zaň sa vypláca protihodnota, musia sa dodržiavať povinnosti prislúchajúce výkupu odpadov.

Registrácia na zber a prepravu odpadov

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. sa musí každý, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania, zaregistrovať do 14 dní od začatia vykonávania tejto činnosti na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo mieste podnikania. Výnimkou sú prípady, kde je na vykonávanie zberu odpadov potrebný súhlas alebo autorizácia podľa osobitného predpisu.

Táto povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na dopravcov odpadu, ktorí vykonávajú prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu, ak túto činnosť nevykonávajú ako súčasť činnosti, na ktorú im bol udelený súhlas alebo autorizácia.

Správna evidencia a registrácia zberateľov a prepravcov odpadu zabezpečuje transparentnosť a kontrolu nad touto kritickou časťou odpadového hospodárstva.

Školské zbery

Okrem povinností týkajúcich sa zberu odpadu je potrebné spomenúť aj školské zbierky odpadu. Školy, ktoré vykonávajú zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností (tzv. školský zber), musia dodržiavať určité povinnosti. Musia oznámiť informácie o druhu a množstve vyzbieraného odpadu a poskytnúť informácie o nasledujúcom držiteľovi, ktorému boli odovzdané vyzbierané zložky. Tieto údaje musia byť zasielané obci/mestu a organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly (OZV) s ktorou má škola uzatvorený zmluvný vzťah na zabezpečenie nakladania s triedeným zberom. Termíny na zasielanie týchto údajov sú stanovené najneskôr do konca mesiaca po ukončení štvrťroku.

V prípade, že zriaďovateľom školy je obec alebo mesto a škola nemá právnu subjektivitu, štvrťročné povinnosti školy sa prenášajú na obec, ktorá je povinná predmetné údaje štvrťročne reportovať zmluvnej OZV.

Odvoz odpadu má svoje pravidlá

Správny a efektívny odvoz odpadu je nevyhnutný pre udržateľný životného prostredia a našu spoločnosť ako celok. Povinnosti týkajúce sa zberu odpadu a proces registrácie zberateľov a prepravcov hrajú kľúčovú úlohu pri riadení tejto činnosti. Dôležité je, aby všetci dodržiavali tieto povinnosti a prispievali k čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu pre všetkých občanov.